Jesteś tutaj

Dydaktyka

Zakład Medycyny Ratunkowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia z medycyny ratunkowej  dla I i II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentów kierunków anglojęzycznych (English Division).

W Zakładzie Medycyny Ratunkowej działa również Studenckie Koło Naukowe, którego zadaniem jest poszerzenie wiedzy  oraz nabycie umiejętności praktycznych w postępowaniu w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Od 2018r prowadzony jest 3 tygodniowy program zajęć dodatkowych, którego zakres obejmuje szerszą tematykę, nie poruszaną w trakcie zajęć podstawowych.

Od kilku lat w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  organizowany jest kurs z Medycyny Ratunkowej, który jest kursem obowiązkowym  w ramach stażu podyplomowego.

 

Program zajęć dla studentów VI roku I i II Wydziału lekarskiego  obejmuje:

1.Zabiegi ratujące życie: BLS,ALS,AED. Uniwersalny algorytm czynności ratujących życie.

2. Ostre zespoły wieńcowe. Ostre zaburzenia rytmu serca. EKG w medycynie ratunkowej.

3. Medycyna ratunkowa dzieci :Odrębności fizjologiczne i patofizjologiczne wieku dziecięcego. Zatrzymanie krążenia u dzieci. PALS zaawansowane postępowanie ratunkowe u pacjentów pediatrycznych.

4.Stany przebiegające z dusznością i niewydolnością oddechową :stan astmatyczny, POCHP, obrzęk płuc, zatorowość płucna,

5. Ostre choroby chirurgiczne (odma opłucnowa, krwawienie z przewodu pokarmowego, oparzenia)

6.Leki i płyny infuzyjne w medycynie ratunkowej.

7. Ostre zespoły metaboliczne: hipo- i hiperglikemia, hiper- i hipokaliemia,zatrucia.

8. Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu.

9. Zdarzenia masowe. Przedszpitalna i szpitalna segregacja chorych (triage). Urazy wielomiejscowe i wielonarządowe.

 

Końcowym punktem zajęć jest egzamin z umiejętności praktycznych i teoretycznych.